Uitkomst beoordelingskader deposito’s: klantbelang centraal

In 2014 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek gedaan naar 19 deposito’s* van 18 aanbieders van deposito’s. Dit naar aanleiding van signalen uit de markt over ‘onwenselijke voorwaarden’ van aanbieders bij deposito’s.

Op basis hiervan heeft de AFM  op 16 april een beoordelingskader voor deposito’s gepubliceerd.  AFM focust in het beoordelingskader voornamelijk op het ‘centraal stellen van het klantbelang’. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op de kostenefficiëntie, het nut, de veiligheid, de begrijpelijkheid van een deposito en de wijze van boeteberekening bij het voortijdig opnemen van het tegoed.

Een manier om het klantbelang centraal te stellen is om klanten in geval van onverwachte gebeurtenissen de gelegenheid te geven hun saldo op te nemen, zonder daarvoor extra kosten of slechts marginale kosten in rekening te brengen . Onverwachte gebeurtenissen zijn situaties waarop de klant niet kan anticiperen, zoals bij verlies van een baan of bij arbeidsongeschiktheid.

Als de klant besluit het bedrag eerder op te nemen dan afgesproken, staat daar vaak een boete op. De calculatie van deze boete moet op een eerlijke manier gebeuren en de klant moet hier inzicht in kunnen krijgen. Natuurlijk moet de boete ook proportioneel zijn en corresponderen met het verlies dat de aanbieder lijdt.

AFM stelt ook dat het belangrijk is de doelgroepbenadering voor het product zo specifiek mogelijk te maken. Dit borgt dat klanten uitsluitend iets aanschaffen wat voor hen passend is. Daarnaast moet de aanbieder proactief zijn, klanten moeten tijdig en zo nodig meermalen geïnformeerd worden over bijvoorbeeld het vrijkomen van saldo.

Sira Finance heeft ervaring met het uitvoeren van een ‘klantbelang centraal’ toets en kan desgewenst verbetermaatregelen helpen doorvoeren.

* Een deposito is een spaarvorm waarbij het geld voor een vooraf bepaalde periode wordt vastgezet.

Meer weten?

Neem dan contact op met