Compliance Office

Voor verzekeraars kan de impact van financiële wet- en regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van hun organisatie. Ons Compliance Office ondersteunt u bij de interpretatie, implementatie en naleving van regelgeving.

Compliance complex?

Verzekeraars geven aan, dat de compliance eisen complexer worden vanwege de toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Vooral kleinere partijen zien het als een opgave om alle compliance vereisten te kennen en deze tijdig te implementeren.

De toezichthoudende instanties hanteren daarnaast vaak open normen, die ruimte voor interpretatie van regelgeving toelaten. Dit is veelal een bewuste beleidskeuze vanuit de wetgevende instanties. Voor verzekeraars kan het in de praktijk echter lastig zijn exact te bepalen hoever hun taken en verantwoordelijkheden reiken.

Compliance verzekerd!

Met onze kennis over de geldende wet- en regelgeving en onze ervaring met de uitvoeringspraktijk, kunnen wij u gericht adviseren en concrete oplossingen op projectmatige basis implementeren. Onze gecertificeerde compliance officers en ervaren finance & risk experts brengen processen in kaart, controleren op naleving, signaleren problemen en zorgen voor een optimale afstemming met de toezichthouders.

Zodoende borgt u dat alle bedrijfsactiviteiten conformeren aan alle nationale en internationale vereisten. Dit geeft zekerheid en rust.

Compliance Office diensten

U als klant bepaalt waar en wanneer u gebruik maakt van het Sira Finance Compliance Office. Bijvoorbeeld voor de tijdelijke ondersteuning van uw eigen compliance officer of afdeling. Of voor een specifiek project om nieuwe wettelijke vereisten of een nieuw systeem te implementeren.

U kunt daarbij denken aan diensten zoals het:

  • Bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving.
  • Toetsen op volledige en juiste interpretatie van wet- en regelgeving.
  • Vertalen van regelgeving naar concrete impact op de organisatie en bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld middels een policy).
  • Vertalen en implementeren van een policy naar processen, procesbeschrijvingen en/of werkinstructies.
  • Ondersteunen bij het opstellen en implementeren van regulatory compliance rapportages voor de toezichthouders.
  • Ondersteunen bij de verantwoording naar de verschillende toezichthouders.
  • Gericht opleiden en coachen van interne afdelingen of functionarissen.
  • Onderzoeken en oplossen van issues met betrekking tot de datakwaliteit van uw informatiesystemen.

Hierbij zijn wij tevens in te schakelen op afstand voor specifieke taken. Denk daarbij aan onder andere het opstellen van een Compliance Charter, Code of Conduct, beloningsbeleid, communicatiebeleid, en/of het ontwikkelen van compliance awareness trainingen of data protectie trainingen.

Voor financiële instellingen  hebben wij de controle op naleving gedaan van onder andere  internationale richtlijnen voor verzekeraars (Solvency II), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme, Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) , mededingingsrecht en consumentenrecht.

Daarbij waren wij verantwoordelijk voor:  risicomanagement, kwaliteitsmanagement, beleidsdocumenten, klachtenmanagement, data protectie, information security, audits, processen en trainingen. Ook hebben wij uitgebreide ervaring als contactpersoon voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).