Regulatory reporting Solvency II

Verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren op basis van steeds wijzigende nationale en internationale regelgeving. Wij ondersteunen u bij de tijdige en juiste regulatory reporting vereisten, zoals  voor Solvency II.

Daarbij moeten steeds meer gegevens aangeleverd worden aan De Nederlandsche Bank (DNB) ten behoeve van het prudentieel toezicht op verzekeraars. De gegevens uitvraag verloopt daarbij gaandeweg meer ‘data-gedreven’, hetgeen extra eisen stelt aan de (data-)kwaliteit van de interne rapportageprocessen en systemen van verzekeraars.

Europese regelgeving: Solvency II

Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Het kader bestaat uit de bestaande Solvency II-richtlijn uit 2009 (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de uitvoeringsverordening en technische standaarden.

Deze worden in 2015 gefinaliseerd. Om de transitie naar het nieuwe raamwerk te bevorderen, heeft de Europese toezichthouder EIOPA voorbereidende richtsnoeren uitgevaardigd.

Zo worden onder meer de overgangsmaatregelen in verband met de invoering van de aangepaste Solvency II, de rol van de toezichtautoriteiten DNB en EIOPA, en de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars geregeld. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de wijze waarop de kapitaaleis wordt vastgesteld.

Aanvullende technische standaarden

EIOPA vult het Solvency II raamwerk verder in via technische standaarden en richtsnoeren. Deze worden in twee sets opgeleverd. De eerste set is reeds geconsulteerd en door EIOPA goedgekeurd. De tweede set technische standaarden en richtsnoeren is begin december 2014 ter consultatie aangeboden.

Naar verwachting vindt besluitvorming over de tweede set plaats in de EIOPA Board of Supervisors (BoS) vergadering van juni 2015. Nationaal wordt de Solvency II richtlijn geïmplementeerd via de Implementatiewet Solvabiliteit II (definitief), de Implementatiewet Omnibus II (concept) en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening Solvabiliteit II (concept).

Onze diensten

Wij hebben de Solvency II (2009/138/EG) richtlijnen bij verschillende verzekeraars geïmplementeerd en het contact onderhouden met DNB. Daarbij hebben onze experts een duidelijke rol gehad als verbindende schakel tussen de business en de IT afdelingen van verzekeraars en datakwaliteit issues opgelost. Wij volgen de huidige Solvency II ontwikkelingen voor onze klanten op de voet en ondersteunen hen met de implementatie en rapportages.

Neemt u vooral contact met ons op om onze ervaringen en best practices met u te delen.