Risk management

Als financiële instelling moet u risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Zo bewaart u uw reputatie, vertrouwen en veiligheid. Inzicht in risico’s helpt pensioenorganisaties om een gunstigere verhouding tussen risico’s en opbrengsten te verkrijgen.

Bijvoorbeeld bij de beslissing om het bedrijf selectief te laten groeien, op basis van uw portfoliobenadering.

Hogere liquiditeitseisen

De financiële crisis legde in korte tijd een groot aantal enorme risico’s bloot. De hervormingen die een reactie waren op de crisis hielden onder andere hogere eisen in aan kapitaal en liquiditeit. Voldoen aan die hogere eisen en tegelijkertijd behouden van een duurzaam businessmodel stelt pensioenorganisaties ten volste op de proef en is allerminst een makkelijke missie.

Nieuwe wet- en regelgeving

Pensioenorganisaties moeten voldoen aan een toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving. Het Financieel Toetsingskader (FTK) is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenorganisaties zijn vastgelegd. Het is opgebouwd rond de principes van marktwaardering, risicogebaseerde financiële eisen en transparantie.

De marktwaardering brengt met zich mee dat de beleggingen en de pensioenverplichtingen op eenzelfde manier worden gewaardeerd. Zo wordt de technische voorziening vastgesteld door discontering van verwachte toekomstige kasstromen tegen de actuele rentetermijnstructuur.

De bepaling van het vereiste eigen vermogen vindt risico gebaseerd plaats, zodat de eisen toe- of afnemen met de mate waarin het fonds aan risico’s blootstaat. Met transparantie, ten slotte, wordt beoogd op een zuivere en objectieve manier de financiële positie van het fonds in kaart te brengen en openbaar te maken.

Onze diensten

Wij stemmen uw ‘risk appetite’ met u af en helpt bij het definiëren van een risk management model. Daarbij brengen wij uw risico’s in kaart en stellen wij beheersmaatregelen op voor het management. Wij baseren ons hierbij onder andere op de Financial Stability Board (FSB) principes.

Samen met u willen we de samenhang doorgronden tussen de verschillende regels en komen tot een geïntegreerde aanpak. Deze heeft betrekking op zowel het verbeteren van de organisatie als het voldoen aan de relevante financiële wet- en regelgeving.

Naast de eigen medewerkers beschikken wij over een associates netwerk van ervaren risk & finance experts. Wij hebben uitstekende kennis van financiële wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) richtlijnen.

Meer weten?

Neem dan contact op met