Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treden enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we een beknopte selectie nader toe. Op SConline is een totaaloverzicht beschikbaar met alle veranderingen per 1 januari 2018.

Kinderopvang

Er worden geharmoniseerde kwaliteitseisen geïntroduceerd voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Deze beogen:

  • Meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgt ieder kind een mentor.
  • Betere ondersteuning van beroepskrachten. Zo gaan specifieke regels gelden voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.
  • Personeelsinzet die aansluit bij de behoeften van kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen. Zo krijgt de buitenschoolse opvang meer ruimte voor sporttrainers of kunstenaars.

Verder ontvangen ouders per 2018 niet alleen kinderopvangtoeslag wanneer hun kind naar de kinderopvang gaat, maar ook wanneer het naar de peuterspeelzaal gaat.

Loonbetaling

Op het gebied van loonbetaling veranderen ook verschillende aspecten:

Brandveilig gebruik

Op landelijk niveau gaan duidelijke, uniforme regels gelden voor het brandveilig gebruik van plaatsen die worden gebruikt in georganiseerd verband. Hierbij valt te denken aan tenten, tribunes en podia bij openluchtfestivals. De regels vervangen de verschillende gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen, die niet altijd helder zijn. De nieuwe regels zijn niet van toepassing op bouwwerken die vallen onder bestaande regelingen, zoals Woningwet, Bouwbesluit 2012 en Activiteitenbesluit.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Schagen akkoord met voorgestelde verbeteracties voor dienstverlening

De gemeente Schagen heeft in samenwerking met Sira Consulting het Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd. De gemeente heeft het instrument ingezet om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te meten, verbeteren en monitoren. Na de nulmeting van 2015 en het hierop volgende implementatietraject ter uitvoering van de actiepunten heeft de gemeente in 2017 de éénmeting uitgevoerd. Op 5 december jl. is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen akkoord gegaan met de voorgestelde verbeteracties uit de éénmeting.

Aan iedere aanbeveling uit de éénmeting van het Bewijs van Goede Dienst heeft de gemeente Schagen een verbeteractie gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn het introduceren van een statusvolgsysteem, het instellen van een ondernemersloket en het uitbreiden van de beschikbare informatie voor ondernemers. Naast deze verbeteracties verbetert de gemeente de dienstverlening verder door het optimaliseren van het gebruik van het bestaande workflow systeem. Zo biedt het systeem niet alleen de mogelijkheid om informatie te geven over de status van aanvragen, maar wordt het ook eenvoudiger om één medewerker verantwoordelijk te maken voor de afhandeling.

Ondernemers, maar ook inwoners, leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en de (economische) groei van een gemeente. Zo is het bedrijfsleven de motor van de economie en van belang voor de werkgelegenheid, terwijl initiatieven van inwoners een bijdrage leveren aan een gezonde woon- en leefomgeving. In een tijd van maatschappelijke verandering is het belangrijk om regelmatig na te gaan of ondernemers en inwoners de dienstverlening nog positief beoordelen. Door periodiek de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen, is een gemeente in staat om (pro)actief in te spelen op veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij. Het resultaat is een verbeterde dienstverlening. Sira Consulting ondersteunt diverse gemeenten hierbij. Bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: december

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voor het lokale bestuur, aangezien de gemeenteraad de burgers vertegenwoordigt, de belangrijkste punten van het gemeentelijke beleid bepaalt en het college van burgemeester en wethouders controleert. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 1:

  • Driekwart van de zittende gemeenteraadsleden stelt zich opnieuw beschikbaar voor een volgende periode, hoewel zij wel enkele kanttekeningen plaatsen bij het werk als raadslid. Hierbij noemen zij vooral de hoge werkdruk. Het vinden van nieuwe gemeenteraadsleden blijkt dan ook lastig te zijn. Voor sommige partijen is dat reden om niet mee te doen aan de verkiezingen.
  • In totaal nemen 55 gemeenten geen deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit komt door herindelingen die hebben plaatsgevonden of zijn gepland. De meest recente herindeling vond plaats in Friesland, Groningen en Gelderland, waar veertien gemeenten opgaan in zes gemeenten. Hierdoor telt Nederland 380 gemeenten per 1 januari 2018.
  • Door een aanpassing van de Kieswet per 2019 wil het kabinet het proces van vaststelling van verkiezingsuitslagen transparanter en beter controleerbaar maken. Het wordt verplicht om de processen-verbaal van de stembureaus te controleren tijdens een openbare zitting en na afloop elektronisch openbaar te maken.
  • Raadsleden vinden dat ze te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zij beschouwen het toenemende aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden als een bedreiging voor de lokale democratie en missen de mogelijkheid om in te grijpen. Zij willen vooral meer handvatten om genomen besluiten ongeldig te verklaren of de samenwerking te beëindigen. Ook willen zij dat wethouders op een verplichte jaarlijkse verantwoordingsbijeenkomst uitleg geven aan de raad over de besluiten die zij nemen in de samenwerkingsverbanden.
  • Steeds meer gemeenten onderzoeken wat zij de afgelopen vier jaar hebben bereikt op het gebied van onder andere werkgelegenheid, economisch klimaat, regeldruk en burgerparticipatie. Beleidsevaluaties zijn een belangrijk onderdeel van goed lokaal bestuur.

Sira Consulting is een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden ondersteunt bij een efficiënte realisatie van hun beleidsdoelen. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren.

Resultaten van drie subsidie-evaluaties verkeersveiligheid

Recent heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de subsidieregelingen van de verkeersveiligheidsorganisaties Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en TeamAlert geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. De subsidies die het ministerie van IenW verstrekt, zijn bedoeld om kennis over verkeersveiligheid te vergroten en weggebruikers bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer, inclusief de risico’s van onveilig gedrag.

De subsidieregelingen lopen per 1 januari 2019 af en dienen conform artikel 2 en 4 van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) te worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Sira Consulting heeft de evaluatie uitgevoerd conform de eisen die de RPE voorschrijft.

Resultaten

Uit alle drie de evaluaties blijkt dat de subsidiedoelstellingen van de drie verkeersveiligheidsorganisaties gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het ministerie in het kader van verkeer en vervoer. Hiermee is het verantwoord dat IenW via de subsidieregeling subsidie verstrekt. Het aantal beleidsindicatoren in het verkeer- en vervoersbeleid is wel beperkt benoemd.

Bij het beoordelen van de doeltreffendheid is onderzocht of de activiteiten van VVN, SWOV en TA aansluiten bij de subsidiedoelstellingen, zoals vermeld in de afzonderlijke subsidieregelingen. Het resultaat van het onderzoek laat zien dat alle drie de organisaties doeltreffend en doelmatig zijn, maar dat op bepaalde onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Voor alle organisaties blijkt dat de beleids- en subsidiedoelstellingen zonder de subsidie in significant mindere mate gerealiseerd zouden zijn.

Aanbevelingen

Het valt op dat concrete indicatoren in het beleid en in de subsidieregeling nagenoeg ontbreken. Deze zijn belangrijk voor het monitoren of het beleidsdoel van het ministerie wordt behaald. Eén van de aanbevelingen is daarom om beleids- en subsidie-indicatoren op te stellen. Daarbij kan ook gekeken worden hoe de activiteiten nog beter benut kunnen worden om de subsidiedoelstellingen te behalen.

Andere aanbevelingen zijn gericht op het efficiënter inrichten van het aanvraag- en verantwoordingsproces. Een efficiënt subsidieproces zorgt ervoor dat VVN, SWOV en TA en het ministerie van IenW minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen en verantwoorden van de subsidie.

Meer weten?

Sira Consulting is gespecialiseerd in het uitvoeren van beleids- en subsidie-evaluaties. Belangrijk hierbij is dat de vereisten vanuit de RPE in acht worden genomen. Uit eerder Sira-onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën bleek dat slechts een beperkt aantal evaluaties voldoet aan de eisen conform de RPE.

Belemmerende regels bij het verlenen van mantelzorg

Mensen die mantelzorg verlenen, hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving. Die wordt niet altijd als eenvoudig ervaren. Volgens Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, ontmoedigen de regels het geven van mantelzorg. Dit wringt met de gedachte dat informele zorg een steeds belangrijker aandeel in de zorg krijgt, aldus de organisatie.

Met welke regels hebben mantelzorgers te maken?

Volgens Mezzo hebben mantelzorgers vooral last van onderstaande regels:

Kostendelersnorm (Participatiewet)

Deze norm bepaalt hoeveel bijstand iemand krijgt als hij of zij met meerdere personen in één huis woont. Als mantelzorgers met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering intrekken bij degenen aan wie zij zorg verlenen, worden zij op de uitkering gekort. Dit geldt ook voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering die meer dan drie nachten in de week bij degene die zij verzorgen verblijven. Voor uitkeringsgerechtigde mantelzorgers vormen deze bepalingen een hoge drempel om iemand intensieve zorg te verlenen.

Medehuurderschap (Burgerlijk Wetboek)

Als een mantelzorger intrekt bij degene die zorg nodig heeft en binnen 2 jaar overlijdt, loopt de mantelzorger het risico dat hij of zij de woning moet verlaten. De wet stelt dat mensen minimaal 2 jaar bij de hoofdhuurder moeten wonen om medehuurder te worden. Door deze lange termijn hebben mantelzorgers lang onzekerheid of zij in het huis kunnen blijven wonen.

Mantelzorgverklaring (gemeentelijke regelgeving)

Veel gemeenten vragen om een mantelzorgverklaring als een mantelzorgwoning wordt gebouwd. De juridische grondslag voor de verklaring ontbreekt, waardoor vertraging kan ontstaan in het bouwproces.

Ontheffing sollicitatieplicht (gemeentelijke regelgeving)

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben niet automatisch recht op een aantal maanden ontheffing van de sollicitatieplicht als zij een naaste verzorgen, zoals mensen met een WW-uitkering. Het is aan gemeenten om te beslissen hoe zij hier mee omgaan.

Persoonsgebonden budget (gemeentelijke regelgeving)

Het is niet bij alle gemeenten mogelijk om mantelzorgers voor hun zorgtaken te betalen vanuit een persoonsgebonden budget. Gemeenten verwachten dat veel mantelzorgers dan uitbetaald willen worden. Dit ontmoedigt het geven van mantelzorg.

Hoge lasten mantelzorgers

De stapeling van regels leidt tot hoge lasten voor mantelzorgers. Het regelen van zaken, het invullen van formulieren en andere administratieve rompslomp zorgt ervoor dat mantelzorgers steeds minder aan hun eigenlijke taak toekomen: het zorgen voor de ander. Minder wantrouwende wetgeving is volgens Mezzo nodig om tot een oplossing te komen.

Effectieve regels maken zorgen weer mogelijk

Sira Consulting ondersteunt gemeenten en het ministerie bij het oplossen van knellende regelgeving op allerlei gebieden, zoals zorg, onderwijs, bouwen en wonen. Een methode die wij bijvoorbeeld kunnen inzetten, is de klantreismethodiek. Hiermee gaan we na wat de knelpunten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden vanuit het perspectief van de mantelzorger. Op basis hiervan schetsen we de ideale klantreis. Op deze manier kan mantelzorg weer écht zorgen worden.

Terugblik week 47

In dit bericht blikken we kort terug op enkele interessante nieuwsberichten uit week 45. Overheden zijn continue bezig met het maken van nieuw beleid en het effectiever en efficiënter maken van bestaand beleid. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en burgers, soms positief en soms negatief.


Aedes, BZK, Aw en WSW sluiten convenant over informatie-uitwisseling

Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, stemt in met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Naast Aedes, zijn ook het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betrokken bij het convenant.

Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. Dit willen zij realiseren door Standard Business Reporting (SBR) te gebruiken als standaard voor zowel het jaarverslag als dVi en dPi.

Sira Consulting heeft eerder dit jaar uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de regeldruk voor woningcorporaties te verlagen.

Bron: Aedes: Leden Aedes stemmen voor convenant informatievoorziening


Aanpak regeldruk in de zorg

Vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn om tafel gegaan met minister Hugo de Jonge van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om concrete afspraken te maken over de aanpak van administratieve knelpunten. Voorjaar 2018 moeten verpleegkundigen al worden verlost van onnodige regeldruk.

Dat actie nodig is blijkt onder andere uit onderzoek van denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’, waarin bleek dat artsen 40% van hun tijd besteden aan administratief werk. Illustratief zijn ook de protestactie van verpleegkundigen, de uitzending van NOS Nieuwsuur op maandag 20 november en recent onderzoek van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Bronnen:

Rijksoverheid.nl: VWS en zorgpartijen in de bres voor regeldruk wijkverpleegkundigen

Nieuwsuur: Drempels en obstakels leiden tot één groot zorgmoeras

Skipr.nl: Actie heeft resultaat-volgend jaar minder regeldruk

Zorgvisie.nl: VWS en VVN-afspraken voor minder papier en meer patiënt

Binnenlands Bestuur: Goede zorg start met mensen serieus nemen

NOS: Afspraken tegen regeldruk wijkverpleging

Nu.nl: Duizenden verpleegkundigen in actie tegen administratieve lasten

NRC: Arts is 40 procent van tijd kwijt aan formulieren


Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de Europese Unie alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Verder is de EU op grond van het evenredigheidsbeginsel verplicht om altijd het minst ingrijpende middel te kiezen.

Frans Timmermans zit de nieuwe taskforce voor. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Bron: Europa Decentraal: Officieel opgericht – Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid


SConline: Wetgever kan natuurlijk niet alles tot in detail regelen

De Hoge Raad gaat structureler melding maken van tekortkomingen in wet- en regelgeving. ‘Wetgeving blijft mensenwerk,’ zegt president Maarten Feteris van ’s lands hoogste rechter. ‘We hebben in Nederland hele goede wetgevingsambtenaren. Maar je kunt niet alles overzien. Met name bij wetgeving die onder grote tijdsdruk tot stand komt, komen slordigheden voor.’

Sira Consulting herkent zich in de kritiek van de Hoge Raad en adviseert beleidsmakers daarom om de gevolgen van regelgeving vooraf goed in kaart te brengen en beleid- en regelgeving periodiek te evalueren.

SConline: Wetgever kan natuurlijk niet alles tot in detail regelen


Belgische rechtzaak over klimaat loopt ernstige vertraging op door bureaucratie

Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, is succesvol een zaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. In België daagt nu de vereniging Klimaatzaak de Belgische staat voor de rechter wegens nalatig klimaatbeleid.

Deze zaak loopt tot dusver stuk op het ingewikkelde Belgische overheidsbestel. Klimaatzaak wil in één rechtzaak, vier overheden aanklagen: de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Federale overheid. Er wordt echter al twee jaar geprocedeerd over de voertaal in de rechtzaak.

Bron: Trouw: Belgische klimaatzaak verzuipt in bureaucratie


Lerarenregister: in huidige vorm veel regeldruk en weinig toegevoegde waarde

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een brief gestuurd aan ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, beiden van Onderwijs. Zij willen in gesprek over de wijze van implementatie van en randvoorwaarden rond het lerarenregister.

Het lerarenregister heeft nu weinig draagvlak en de raden verwachten dat de complexe wet- en regelgeving rond de benoemingsgrondslagen kan leiden tot een forse toename van de administratieve lasten. Ook hekelen zij de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen.

Bron: Brief aan OCW betreffende het lerarenregister (pdf)


Bankensector ‘regelmoe’, aldus DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet ‘een zekere regelmoeheid’ ontstaan in de financiële sector, maar stelt ook dat ‘waakzaamheid’ geboden blijft. Ook geeft DNB aan dat er van verlichting van de regeldruk geen sprake zal zijn – er staat nog heel wat wet- en regelgeving op stapel.

SConline: DNB ontwaart ‘regelmoeheid’ bij banken


Evofenedex hekelt Europese transportplannen; o.a. vanwege regeldruk

De transportplannen van de Europese Unie veroorzaken een oplopend tekort aan vrachtwagenchauffeurs en een verdere druk op de logistieke arbeidsmarkt, aldus ondernemersvereniging Evofenedex. “Het pakket van de EU zet de vervoersmarkt op slot en veroorzaakt een grote toename van administratieve lasten door tal van nieuwe gecompliceerde registratiesystemen en daardoor ook een hogere kans op boetes door fouten. Hierdoor mijden steeds meer transportbedrijven en chauffeurs West-Europa”.

Bron: Logistiek: Evofenedex hekelt Europese transportplannen


Gemeenten willen modernisering verkiezingen

De koepels VNG, IPO en UvW vragen Minister Ollongren van BZK in een brief om het verkiezingsproces te moderniseren. Ook willen zij dat de financiering van de waterschapsverkiezingen wordt herzien. Sira Consulting heeft in het verleden de uitvoeringslasten als gevolg van verkiezingen in kaart gebracht.

Bron: VNG: Modernisering verkiezingsproces vraagt om grondige aanpak


KING publiceert database met kant-en-klare klantreizen

Veel gemeenten werken aan verbetering van hun dienstverlening. Klantreizen helpen om inzicht te krijgen in hoe inwoners en ondernemers die dienstverlening ervaren. King introduceert daarom de Database Klantreizen, met hierin 20 twintig recente klantreizen. De klantreizen zijn bedoeld als inspiratiebron en geven een concreet beeld van hoe een klantreis vorm krijgt. De database is vrij toegankelijk.

Gemeenten die aan de slag willen met het in kaart brengen en optimaliseren van de eigen klantreizen, kunnen hiervoor terecht bij Sira Consulting.

Bron: KING publiceert database met kant-en-klare klantreizen


Digitale vrachtbrief moet administratieve lasten verminderen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laat met een proef onderzoeken of de digitale vrachtbrief geschikt is voor grensoverschrijdend vervoer. Een digitale brief scheelt tijd en hiermee administratieve lasten. De proef start op 1 december 2017 in de Benelux. De Europese Commissie geeft ook aan geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van de proef, als voorbeeld voor grensoverschrijdend vervoer in de EU.

Bron: SConline: Proef met digitale vrachtbrief in Benelux

Verhuizingen voortaan online doorgeven via MijnOverheid

Een bezoek aan het gemeentehuis is in de toekomst niet meer noodzakelijk voor het doorgeven van een verhuizing. Vanaf 2 november 2017 kunnen inwoners van de gemeenten Zaanstad, ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Dongen hun verhuizing online doorgeven via MijnOverheid. Binnenkort volgen ook 5 andere Nederlandse gemeenten. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) maakte afgelopen week bekend dat de eerste verhuizingen inmiddels al via het online formulier aan de gemeenten zijn doorgegeven. De gemeenten doen mee aan de pilot naar aanleiding van het programma ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’.

Eén digitale overheid

Met de komst van de landelijk online verhuisvoorziening zetten de gemeenten een nieuwe stap in het bewerkstelligen van één digitale overheid. Om dit speerpunt te bereiken heeft de overheid in de afgelopen jaren diverse programma’s opgezet zoals ‘Digitaal 2017’, ‘Digitale Agenda 2020’ en de ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’. Uiteindelijk beoogt de overheid door digitalisering de dienstverlening te verbeteren en beter op de vraag vanuit de maatschappij aan te sluiten.

Minder administratieve lasten, meer dienstverlening

Volgens het CBS zijn er in 2016 in vergelijking tot voorgaande jaren een recordaantal personen (1.8 miljoen) verhuisd. Voor deze groep bestaat de verplichting om een verhuizing binnen vier weken voor of 5 dagen na de verhuizingsdatum bij de gemeente te melden. Met de komst van het landelijk online formulier ‘Aangifte Verhuizing en Emigratie’ wordt dit proces vergemakkelijkt. Verhuizers kunnen voortaan eenvoudig online hun registratie melden.

Een digitale melding kost veel minder tijd dan een baliebezoek bij het gemeentehuis. Hierdoor nemen de administratieve lasten voor inwoners af. Ook zorgt de verbeterde dienstverlening er naar verwachting voor dat de ervaren regeldruk afneemt.

Sira Consulting ondersteunt overheden bij het slimmer en beter inzetten van ICT. Hiermee worden klantreizen van inwoners geoptimaliseerd en uitvoeringslasten van gemeenten teruggedrongen.

Fotocredit: © Thomas van de Weerd

Terugblik week 45

In dit bericht blikken we kort terug op enkele interessante nieuwsberichten uit week 45. Overheden zijn continue bezig met het maken van nieuw beleid en het effectiever en efficiënter maken van bestaand beleid. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en burgers, soms positief en soms negatief.


Bureaucratie rond de jeugd-ggz

Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede wil af van de bureaucratie bij gemeenten rond de jeugd-ggz. Dat zei hij vanavond in het televisieprogramma Kassa. Hij geeft aan dat gemeenten sinds de decentralisaties veel tijd kwijt zijn aan papierwerk. Ook constateert hij, mede vanuit zijn rol als lid van de commissie Jeugd van de Vereniging van VNG, dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten.

Ook aan de zijde van instellingen is de regeldruk een doorn in het oog, getuige een petitie, ondersteund door landelijke verenigingen. De initiatiefnemers willen dat de ongelijkheid tussen gemeenten wordt opgeheven. Ook willen ze worden ‘ontdaan van de administratieve ketting die ons wordt omgelegd.’

http://www.rtvoost.nl/nieuws/279789/wethouder-eerenberg-van-enschede-wil-af-van-bureaucratie-rond-jeugd-ggz

https://www.petities24.com/de_toekomst_van_de_jeugd_ggz


Notarissen verwachten extra regeldruk door o.a. UBO-register

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en lastenverzwaring als gevolg van de Implementatiewet vierde antiwitwasrichtlijn. Het gaat dan specifiek om het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO), waarin moet worden vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbende is van een onderneming.

De KNB stelt bijvoorbeeld dat het op grond van de vierde antiwitwasrichtlijn mogelijk is beursgenoteerde ondernemingen vrij te stellen van bepaalde verplichtingen. Nederland zou hier ten onrechte geen gebruik van maken. De overheid zou beursgenoteerde ondernemingen bijvoorbeeld kunnen uitzonderen van het UBO-register omdat zij al genoeg verplichtingen op het gebied van openbaarmaking en transparant maken van eigendomsinformatie hebben.

http://www.sconline.nl/nieuws/notarissen-houden-zorgen-over-antiwitwaspakket

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/11/08/notarissen-zien-extra-regeldruk-opdoemen-bij-ubo-register/


Toezine: Brancheorganisaties luiden noodklok over verantwoordingsdruk

Elf brancheorganisaties hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd aan premier Rutte. Ze hekelen de groeiende administratieve druk voor de betreffende sectoren. Het betreft Aedes, Actiz, Federatie Opvang, GGZ NL, Leger des Heils, PO Raad, RIBW Alliantie, VO Raad, VGN, VTW en – opvallend – de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De brancheorganisaties erkennen dat verantwoording nodig is binnen (semi)-publieke organisaties, en dat toezicht en controle daarbij horen. Ze vinden echter dat de behoefte aan verantwoording en de hieruit voortvloeiende regeldruk is doorgeslagen.

https://www.toezine.nl/artikel/234/brancheorganisaties-breng-juiste-maatvoering-terug-in-toezicht/


KING: Verhuizingen digitaal via MijnOverheid doorgegeven

De inwoners van de gemeenten Zaanstad, ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Dongen kunnen verhuizingen voortaan online doorgeven via MijnOverheid. Deze digitale aangifte verlaagt de administratieve lasten voor burgers. Naar verwachting sluiten binnenkort meer gemeenten aan.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/eerste-verhuizingen-via-mijnoverheid-doorgegeven.9574570.lynkx


VNO-NCW: pleidooi voor één veiligheidsinspectie en betere zelfregulering

Van Vollenhoven stelt dat de zorg voor veiligheid op de werkvloer het snel verliest van het streven naar economisch gewin. In de afgelopen jaren is er volgens hem te veel bezuinigd op de inspectiediensten vanuit het idee van zelfregulering door bedrijven. Toezicht blijft volgens hem een noodzakelijke overheidstaak. De combinatie van overheidstoezicht en zelfregulering is in zijn ogen de beste manier om goede naleving te realiseren.

Hij merkt ook op dat veel inspectiediensten verschillend werken. Van Vollenhoven zou liever één dienst zien, die onafhankelijker staat van de ministeries die over veiligheid gaan.

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/van-vollenhoven-een-inspectie-voor-veiligheid-en-betere-zelfregulering

Verplichte MKB-toets voor Europese wetgeving

Inmiddels is de nieuwe regering ongeveer twee weken geleden beëdigd en worden de eerste voornemens uit het regeerakkoord doorgevoerd. Eén van de voornemens uit het regeerakkoord is het verlagen van de regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie voor onder andere het MKB. De Tweede Kamer vindt deze plannen echter nog niet ver genoeg gaan en ziet graag de regeldruk nog verder teruggebracht, met name op Europees niveau.

Regeerakkoord: MKB-toets voor nationaal beleid

Bij het opstellen van nieuw beleid voert het kabinet standaard een bedrijfseffectentoets uit. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze wordt uitgebreid met een MKB-toets (ook wel bekend als MKB-test) om de gevolgen van nieuwe beleid voor het MKB in kaart te brengen. Het gaat hierbij onder andere over werkbaarheid, nut, administratieve lasten en ervaren regeldruk.

Tweede Kamer: ook MKB-toets voor Europees beleid

Een deel van de nieuwe regelgeving wordt tegenwoordig echter opgelegd vanuit Brussel, waarbij er nu niet wordt gekeken naar de effecten van dit beleid op het MKB. Het voornemen van een MKB-toets bij nieuw beleid is volgens het regeerakkoord alleen nodig voor nationaal beleid. Omdat deze Europese regels ook gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het kabinet zich in Europa hard moet gaan maken voor een MKB-toets op Europees niveau.

Sira Consulting is een expert bij het in kaart brengen van de gevolgen van nieuw beleid, inclusief de regeldruk voor het MKB. Wij denken graag met u mee over passende regelgeving die uitvoerbaar is voor midden en kleinbedrijf.

Regeldruk woningcorporaties kan omlaag

Op 1 juli 2015 is de herziene Woningwet ingegaan. Het doel van de vernieuwde Woningwet was om te bewerkstelligen dat woningcorporaties zich op hun kerntaak richten: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Door de herziening hebben corporaties te maken met nieuwe en aangepaste verplichtingen. Zij dienen bijvoorbeeld hun DAEB- en niet-DAEB activiteiten juridisch of administratief te scheiden. In opdracht van Aedes heeft Sira Consulting onderzoek uitgevoerd naar de administratieve lasten en nalevingskosten (regeldruk) voor woningcorporaties uit de Woningwet. Dit heeft geresulteerd in met stakeholders afgestemde verbetervoorstellen om deze regeldruk te verminderen.

Eenmalige lasten

Om de herziene Woningwet te implementeren hadden corporaties circa € 77 miljoen aan eenmalige regeldruklasten. Een groot deel hiervan komt voort uit de kennisname van de wetgeving, die door de corporaties en stakeholders als zeer complex wordt beschouwd. Bovendien is de implementatie nog niet volledig afgerond, waardoor corporaties nog altijd aanvullende eenmalige regeldruk kunnen krijgen die nu nog niet is te kwantificeren.

Structurele lasten

De jaarlijkse regeldruk voor corporaties wordt geraamd op € 90 miljoen per jaar. Deze structurele lasten worden voor een groot deel veroorzaakt door de verplichtingen rond marktwaardering. Daarnaast is de structurele regeldruk toegenomen door strengere regels bij het controleren van het inkomen van woningzoekenden, het moeten maken van afspraken over hun activiteiten met gemeenten en huurdersorganisaties en doordat corporaties gedetailleerdere informatie moeten aanleveren aan de overheid. De structurele regeldruk is daarmee verdrievoudigd ten opzichte van de regeldruk van voor de herziening van de Woningwet.

Verschil met ex ante onderzoek

Tijdens het opstellen van de herziene regelgeving is door het ministerie van BZK vooraf onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten op de regeldruk. De nu berekende toename van de structurele regeldruklasten, ongeveer € 60 miljoen, is hoger dan de destijds verwachte toename van circa € 4 miljoen, waarvan werd uitgegaan tijdens de parlementaire behandeling van de Woningwet. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat de eisen rond de marktwaardering uiteindelijk anders zijn opgenomen in de regelgeving. Daarnaast was de uitvoeringsregeling van de Aw nog niet bekend tijdens het ex ante onderzoek.

Verbetervoorstellen

Naast het berekenen van de regeldruk richtte het onderzoek zich op het vinden van mogelijkheden om de regeldruk vanuit de Woningwet te reduceren. Samen met corporaties en stakeholders is daarvoor actief gezocht naar verbetervoorstellen. In het rapport zijn 16 verbetervoorstellen opgenomen die door het ministerie van BZK, Aw, WSW en accountants zijn getoetst op kansrijkheid en effectiviteit. De verbetervoorstellen hebben samen een reductiepotentieel van € 28 miljoen. Met name het beperken van de gegevensuitvraag (dVi en dPi), het hanteren van één waarderingsmethodiek en een centraal register voor inkomenstoetsen kunnen de regeldruk voor corporaties aanzienlijk beperken.

Het rapport wordt door Aedes per brief aangeboden aan de minister van BZK met de oproep om de 16 verbetervoorstellen op te volgen. Patrick van der Poll, projectleider van dit onderzoek is geïnterviewd door FD over dit onderwerp. Het artikel is te lezen op de site van FD via de onderstaande link:

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport. Dit kan via de onderstaande link in PDF worden gedownload.

Inmiddels heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) gereageerd op het rapport en de verbetervoorstellen. Aw is overwegend positief, zowel over de meeste verbetervoorstellen als de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Aw geeft aan dat “naast corporaties ook een aantal belangrijke gebruikers van informatie [waren] betrokken, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouwen accountants en de Aw. De Aw heeft waardering voor deze keuze en de respectvolle wijze waarop Aedes dit proces heeft vormgegeven. Mede hierdoor heeft een open en constructieve gedachtewisseling plaats kunnen vinden over de kansrijkheid en het effect van de voorstellen om te komen tot vermindering van administratieve lastendruk.” De gehele brief is de vinden via de onderstaande link.

Media-aandacht

Naast FD, hebben ook diverse landelijke media hebben inmiddels aandacht besteed aan de uitkomsten van het onderzoek: